Obchodná spoločnosť DOPPLER CZ, spol. s r. o. so sídlom Trocnovská 70, 374 01 Trhové Sviny, Česká republika.

Identifikačné číslo: 16190963, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom v registrovom súde v Českých Budejoviciach, oddiel C, vložka 10446

Pre predaj tovaru prostredníctvom on-line

Úvodné ustanovenie

 

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len ,,obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti  DOPPLER CZ, spol. s r. o., so sídlom Trocnovská 70, 374 01 Trhové Sviny, identifikačné číslo: 16190963, zapísané v obchodnom registri vedenom v registrovom súde v Českých Budejoviciach, oddiel C, vložka 10446 (ďalej len  ,,predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len ,,kúpna zmluva“) uzatvárane medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len ,,kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetových adresách www.doppler.cz, www.dopplershop.cz, www.dopplershop.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len ,,webové rozhranie obchodu“).

 

1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.doppler.cz (ďalej len ,,webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti; teda nie pre svoju potrebu.

 

1.3. Ustanovenie odchýlne od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odchýlne dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

 

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky 8 sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v českom jazyku.

 

1.5.  Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Užívateľský účet

 

2.1. Na základe registrácie kupujúceho uskutočnené na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru (ďalej len ,,užívateľský účet“).

 

2.2. Pri registrácií na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravidelne všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

 

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

 

2.4.  Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

 

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

  

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, poprípade nutnou údržbou hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

Uzavretie kúpnej zmluvy

 

3.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim k predaji, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru ostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok. Všetky  ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru.

 

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje také informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodávaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky.

 

3.3. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje hlavne informácie o:

Objednávanom tovare (objednávaný tovar ,,vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

Spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako ,,objednávka“).

 

3.4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo ,,Potvrdzujem objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci okamžite po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošti kupujúceho uvedenou v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len ,,elektronická adresa kupujúceho“).

 

3.5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

 

3.6. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim poslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

 

3.7. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to hlavne s osobami, ktoré najskôr podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu ( vrátane obchodných podmienok).

 

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

Cena tovaru a platobné podmienky

 

4.1. Cenu tovaru a prípadne náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

V hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese Trocnovská 70, 374 01 Trhové Sviny, Česká republika.

V hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke.

Vopred bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho č. 2112448685/2700, vedený u spoločnosti UniCredit Bank, pobočka České Budejovice (ďalej len ,,účet predávajúceho)

 

4.2.  Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu taktiež náklady spojené s balením a dodávaním tovaru. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej s kúpnou cenou a náklady spojené s dodaním tovaru.

 

4.3. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná pred odoslaním tovaru ku kupujúcemu.

 

4.4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu, splnený okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

 

4.5. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné navzájom kombinovať.

 

4.6. Ak to je v obchodnom styku zvyčajné alebo ak je tak stanovené obecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru.

Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Zálohovú faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu pred odoslaním tovaru a pošle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho. Originál daňového dokladu - faktúry obdrží kupujúci spoločne s objednaným tovarom.

Zrušenie objednávky s odstúpením od kúpnej zmluvy

 

5.1. Pri zmluvách uzatvorených distančným spôsobom (na diaľku) môže kupujúci spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či prevedenia platby. Uvedená doba je určená k tomu, aby sa kupujúci spotrebiteľ v primeranom rozsahu zoznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.

 

5.2.  Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj kedykoľvek pred dodaním tovaru.

 

5.3. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci predávajúcemu preukázateľne  odoslať písomne alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho: prodejna@doppler.cz alebo odovzdá v 14 dennej lehote od prevzatia. Kupujúci spotrebiteľ nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu alebo číslo zmluvy/predajného dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru.

 

5.4. Predávajúci je povinný kupujúcemu spotrebiteľovi vrátiť čiastku plne odpovedajúcu cene tovaru a zaplatením nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

 

5.5.  Najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy je kupujúci spotrebiteľ povinný predávajúcemu poslať alebo dodať zakúpený tovar. Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. Náklady vrátenia tovaru nesie kupujúci spotrebiteľ.

 

5.6.  Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinnosti kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru a odčítať ju od vrátenej čiastky.

 

5.7. Výnimky z práva na odstúpenie od zmluvy: Právo na odstúpenie od zmluvy nie je možné uplatniť pri:

- zmluvách na dodanie výrobkov alebo tovaru upraveného alebo vyrobeného podľa želania zákazníka alebo pre jeho osobu,

- zmluvách na dodanie digitálneho obsahu, ak nebol dodaný hmotnom nosiči,

- zmluvách o poskytovania služieb,

- zmluvách na dodávku služieb alebo tovaru, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,

- zmluvách na tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, pri tovare, ktorý bol nenávratne zmiešaný s iným tovarom, alebo vybratý z uzavretého obalu a z hygienických dôvodov ich nie je možné vrátiť:

- zmluvách o práve alebo údržbe vykonané v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť.

 

5.8. Tovar môže kupujúci vrátiť na vzorkovej predajni predávajúceho v Trhových Svinech alebo poslať spolu s vyplneným formulárom odstúpenia od zmluvy (preklik na formulár) na našu adresu:

DOPPLER CZ spol. s r. o.

Trocnovská 70

37401 Trhové Sviny

Česká republika

 

5.9. Kupujúci je v prípade vrátenia tovaru povinný uviesť tovar ak možno do pôvodného stavu, aby predišiel zníženej vrátenej čiastky o náklady vynaložené na uvedenia tovaru do pôvodného stavu. Vrátený tovar je kupujúci povinný zabaliť tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu behom prepravy. V prípade odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru si hradí a organizuje cestu k predajcovi zákazník.

 

5.10. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 5 pracovných dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. V prípade, že kupujúci poruší povinnosť podľa predchádzajúcej vety, je predávajúci oprávnený požadovať po kupujúcom úhradu zmluvnej pokuty vo výške 1% (slovami: jedno percento) z kúpnej ceny tovaru, ktorý mal byť vrátený,  za každý deň predlženia, maximálne však do výšky kúpnej ceny tohto tovaru. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok na náhradu prípadných škôd vzniknutých porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj v prípade, kedy škoda presahuje zmluvnú pokutu. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, a ak je to možné, v pôvodnom obale.

 

5.11. V lehote desiatich (10) dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa čl. 5.3 obchodných podmienok je predávajúci oprávnený urobiť preskúmanie vráteného tovaru, hlavne za účelom zistenia, či nie je vrátený tovar poškodený, opotrebený či čiastočne spotrebovaný.

 

5.12. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5 obchodných podmienok vráti predávajúci kúpnu cenu (bez nákladov vynaložených na dodanie tovaru) kupujúcemu najneskôr do desiatich (10) dní od skončenia lehoty na preskúmanie tovaru podľa čl. 5.1 obchodných podmienok, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť kúpnu cenu v hotovosti už pri vrátení tovaru kupujúcim.

 

5.13. Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebený či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté. Nárok na úhradu vzniknutých škôd je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Rovnako tak nárok na zmluvnú pokutu podľa čl. 5.10 obchodných podmienok je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

 

5.14. Kupujúci je oprávnený v 14 dennej lehote vrátiť predávajúcemu aj použitý tovar, avšak dodávateľ ma opäť právo na úhradu nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Tieto náklady môžu teoreticky dosiahnuť aj plnú cenu tovaru.

5.15. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy na základe tohto formuláru: Formulár

Príprava a dodanie tovaru

 

6.1. Spôsob doručovania tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadaviek kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadne dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

 

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak kupujúci nepreberie tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený požiadať poplatok za uskladnenie vo výške 7 EUR vč. DPH (slovami: sedem EUR) za kalendárny deň a ďalej je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo s iným spôsobom než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručení.

 

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade nálezu porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru splňovala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadne obalu zásielky nemôže byť braný zreteľne.

 

6.5. Ďalšie práva na povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť dodacie podmienky predávajúceho.

 

6.6. Pri prepraní tovaru od prepravcu je kupujúci povinný dôkladne skontrolovať dodanie tovaru. V prípade, že je zásielka viditeľne poškodená, tovar nemá kupujúci prevziať a na predávajúci formulár má povinnosť uviesť, že ju neprebral z dôvodu poškodeného tovaru. Na neskoršie reklamácie výrobku, ktoré boli spôsobené dopravou, nebude brať zreteľne.

Zodpovednosti za vady, záruka

 

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými obecne zaviazanými predpismi (hlavne ustanovením §612 a násl. českého občianskeho zákonníka, zákon č. 89/2012 Sb.).

 

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predáva vec v schode s kúpnou zmluvou, hlavne, že je bez chýb. Schodnou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a hodnotné vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi prevádzane reklamy očakávané, prípadne akosť a hodnotné vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že odpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo obvyklé, že odpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza, alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

 

7.3. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v schode s kúpnou zmluvou (ďalej len ,,rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavok kupujúceho buď výmenou vecí, alebo ich opravou; ak nie je takýto prístup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci prevzatím veci o rozporu s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa objaví behom šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

 

7.4. Ak nejde o vec, ktorá sa rýchlo kazí alebo o veci použité, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

 

7.5. Práva kupujúce vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky Trocnovská 70, 374 01 Trhové Sviny, Česká republika.

 

7.6. Predávajúci poskytuje kupujúcim – spotrebiteľom na predaný tovar záruku v dĺžke dvoch rokov, okrem nasledujúcich výnimiek: na tovar z tzv. gastro ponuky, (viď.:   http://www.dopplershop.cz/104-gastro-produkty)  je poskytovaná záruka v dĺžke 6 mesiacov. Vzhľadom k tomu, že tovar, ktorý nie je z tzv. gastro ponuky, nie je určený k využití v rámci podnikateľskému ani komerčnému využitiu, nie je na neho zo strany predávajúceho pre prípad takého využitiaposkytovaná záruka.

 

7.7.  Kupujúci je povinný oznámiť vadu predávajúcemu bez zbytočného odkladu potom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dodatočnej starostlivosti zistiť.

V tejto lehote je kupujúci spotrebiteľ oprávnený uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby a požadovať u vady, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, čo ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú):

-       odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej věci,

-       bezplatne odstránenie vady opravou;

-       vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy

 

7.8.  Podstatné je také porušenie zmluvy, o ňom strana porušujúceho zmluvu už pri uzavretí zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, pokiaľ by toto porušenie predvídala.

 

7.9. U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci spotrebiteľ nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu kúpnej ceny.

 

7.10  Ak sa vyskytla odstrániteľná vada po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú vadu alebo štvrtá pre odlišné chyby) alebo má tovar väčší počet chyb (najmenej tri vady súčasne), môže kupujúci spotrebiteľ uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy.

 

7.11. Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania alebo nedodržania návodu k použití.

 

7.12. Kupujúci nemá právo na reklamáciu ani práva zo zodpovednosti za vady u poškodeného tovaru.

Podmienky pre prijatie reklamácie

 

7.13. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo osoby určenej k oprave bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak tak učiní písomne alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis poruchy a požiadavky na spôsob vybavenia reklamácie.

Kupujúci má uplatniť reklamáciu na základe tohto formuláru: Reklamačný formulár

 

7.14. Pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo (spôsob vybavenia reklamácie) si zvolil.

 

7.15. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak žiada kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.

Ak nezvolí kupujúci svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva pravá ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

 

7.16. Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota pre vybavenie reklamácie beží od predania/doručenia tovaru predávajúcemu alebo do miesta určeného k oprave. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, mal by byť čistý a kompletný. V prípade, že tovar nebude dostatočne chránený a poškodí sa prepravou, nenesie dodávateľ náklady spojené s týmto poškodeným.

 

7.17. Tovar nesmie byť mechanický poškodený zákazníkom. Pokusy zákazníka o opravu tovaru sú neprípustné a môže byť na neho prihliadané ako na neoprávnenú reklamáciu!

 

7.18. Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácií, prípadne o tom, že je k rozhodnutí potrebné odborné posúdenie. Informácie o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto dobe oznámi.

 

7.19. Reklamácia kupujúceho spotrebiteľa, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jeho uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim spotrebiteľom písomne nedohodnú na ďalšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci spotrebiteľ rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

 

7.20. Ak odmietne predávajúci neoprávnene odstrániť vadu veci, môže kupujúci spotrebiteľ požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpenie od zmluvy.

 

7.21. Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jeho vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť.

 

7.22. Predávajúci môže o vybavení reklamácie kupujúceho informovať mailovou správou alebo prostredníctvom SMS.

 

7.23. U oprávnenej reklamácie náleží kupujúcemu spotrebiteľovi náhrada účelne vynaložených nákladov (doprava najlacnejším spôsobom).

 

7.24. Kupujúci, ktorý reklamuje berie na vedomie a súhlasí s tím, že mu môžu byť zaúčtované náklady spojené s neoprávnenou reklamáciou a to predovšetkým dopravné, balné a servisné náklady.

 

7.25. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru sa nevzťahujú hlavne na prípady, kedy chyba alebo poškodenie vzniklo:

-           mechanickým poškodením tovaru,

-           preukázateľne nedovolenými zásahmi do prístroja, živelnou katastrofou, mechanickým poškodením,

-           preukázateľne nesprávnym používaním,

-           užívaním v rozpore s návodom k použitiu alebo uvedenými pokynmi na obale alebo v záručnom liste,

-           užívaním v rozpore s obecne známymi pravidlami užívania,

-           preukázateľne používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo určené výrobcom alebo ktoré jednoznačne vyplýva z povahy veci,

-           preukázateľne neodbornou inštaláciou a obsluhou,

-           zodpovednosti predávajúceho za vady sa nevzťahujú taktiež na opotrebenie  spôsobené obvyklým používaním, u tovaru predaného za nižšiu cenu za vadu, pre ktorú bola nižšia cena vyjednaná, u použitého tovaru za vadu odpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal rovar pri prevzatí kupujúcim.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

 

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

 

8.2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránene autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

 

8.3. Kupujúci nie je oprávnení pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné využívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho, a ktorý je v súlade s jeho určením.

 

8.4.  Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami v zmysle ustanovenia § 53a odst. 1 českého občianskeho zákonníka, zákon č. 89/2012 Sb.

 

8.5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku užitia webovej stránky v rozporu s jej určením.

Ochrana osobných údajov

 

9.1.  Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

 

9.2.  Kupujúci súhlasí zo spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako ,,osobné údaje“).

 

9.3.  Kupujúci súhlasí zo spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy.

 

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácií, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivé, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajov.

 

9.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho predávaný tretím osobám.

 

9.6. Osobné budú spracovane po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracované v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo vo vytlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 

9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúce potvrdzuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručením na adresu predávajúceho.

 

9.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5 ) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, hlavne ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

-           požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

-           požiadať, aby predávajúci ale spracovateľ odstránil takýto vzniknutý stav. Hlavne sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciou osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety uznaná za oprávnenú, predávajúci alebo spracovateľ odstráni neodkladne závadný stav. Ak nevyhovie predávajúci alebo spracovateľ žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojim podnetom na Úrad pre ochranu osobných údajov.

 

9.9. Ak požiada kupujúci o informácie o spracovaní jeho osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu predať. Predávajúci má právo žiadať za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady potrebné na poskytnutie informácie.

 

9.10. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú poštu kupujúceho.

Doručovanie

 

10.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetky korešpondencie súvisiace s kúpnou zmluvou  musia byť druhej zmluvnej strane doručené písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je doručované na adresu elektronickej pošty uvedenej v jeho užívateľskom účte.

 

10.2. Správa je doručená:

-           v prípade elektronickou poštou okamžikom jeho prijatia na server prichádzajúcej pošty, integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zaistená certifikátom,

-           v prípade doručovania osobne či prostredníctvom prevádzkovateľa poštovných služieb prevzatím zásielky adresátom,

-           v prípade doručovania osobne či prostredníctvom prevádzkovateľa poštovných služieb tiež odoprením prevzatia zásielky, Ak odoprie adresát (prípadne osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať.

-           v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštovných služieb uplynutím doby desiatich (10) dní od uloženia zásielky a podanie výzvy adresátovi k prevzatiu uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

Riešenie sporov

 

11.1.  Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má podľa zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu s kúpnou zmluvou. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať, je Česká obchodná inšpekcia. Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach: www.coi.cz. Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa zahajuje výlučne na návrh spotrebiteľa, a to iba v prípade, že sa spor nepodarilo s predávajúcim vyriešiť priamo. Návrh je možné podať najneskôr do 1 roku odo dňa, kedy spotrebiteľ uplatnil svoje právo zahájiť mimosúdne riešenie sporu online prostredníctvom platformy ODR dostupné na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

11.2.  Predávajúci sa zaväzuje usilovať prednostne o mimosúdne riešenie sporov s kupujúcim, ak ich kupujúci neodmietne.

 

11.3.  Uvedené postupy nie sú mediam podľa zákona č. 202/2012 Sb., o mediácií, v platnom znení ani rozhodcom riadenia podľa zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodujúcom riadení a výkonu rozhodujúcich nálezov, v platnom znení, a jeho využitím nie je dotknuté oprávnenie strán obrátiť sa so svojím nárokom na Českú obchodnú inšpekciu či na súd. Po dobu trvania jednania o mimosúdnom vyrovnaní sporu nebežia ani nezačnú bežať premlčacie a prekluzívne doby podľa občianskeho zákonníku, pokiaľ jedna zo strán sporu výslovne neodmietne v jednaní pokračovať.

Záverečná ustanovenia

 

12.1.  Pokiaľ vzťah súvisiaci s užívaním webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany zjednávajú, že vzťah sa riadi výlučne českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce s obecne záväzných právnych predpisov.

 

12.2.  Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povolaniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

 

12.3.  Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, jeho zmysle sa neplatnému ustanoveniu najviac približuje. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného z ustanovení nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

 

12.4.  Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

 

12.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Trocnovská 70, 374 01 Trhové Sviny, Česká republika, adresa elektronickej pošty prodejna@doppler.cz, telefón +420386301633.


 • Zahradní nábytek

  Vyberte si z ucelené nabídky sortimentu zahradního nábytku.

  Detail
  Zahradní nábytek
 • Polstry a sedáky

  Široká nabídka polstrů a sedáků na zahradní nábytek.

  Detail
  Zahradní nábytek
 • Slunečníky

  Naše slunečníky se vyznačují vysokou odolností a životností.

  Detail
  Zahradní nábytek
 • Deštníky

  Vyberte si deštník z nepřeberného množství velikostí a barev.

  Detail
  Zahradní nábytek