Obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti DOPPLER CZ, spol. s.r.o. so sídlom Trocnovská 70, 374 01 Trhové Svinyidentifikačné číslo: 16190963, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom pri registrovomsúdu v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložka 10446pre predaj tovaru prostredníctvom on-line

 

1. Úvodné ustanovenia a úvodné upozornenia

2. Používateľský účet

3. Uzavretie kúpnej zmluvy

4. Cena tovaru a platobné podmienky

5. Zrušenie objednávky a odstúpenie od kúpnej zmluvy, výmena

6. Príprava a dodanie tovaru

7. Zodpovednosť za vady, záruka, servis

8. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

9. Ochrana osobných údajov

10. Doručovanie

11. Riešenie sporov, pravidlá vybavovania sťažností

12. Záverečné ustanovenia

Úvodné ustanovenia a úvodné upozornenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti DOPPLER CZ,spol. s r. o., so sídlom Trocnovská 70, 374 01 Trhové Sviny, identifikačné číslo: 16190963, zapísané vobchodnom registri vedenom na registrovom súde v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložka 10446(ďalej len „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislostialebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inoufyzickou či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku,najmä internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný nainternetovej adrese www.doppler.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnené na adrese www.doppler.sk (ďalej len „webová stránka“) a ďalšiesúvisiace právne vzťahy.

1.3. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylná dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

1.6. Predávajúci upozorňuje, že neoveruje, či recenzie a odporúčania týkajúce sa ponúkaného tovaru na webových stránkach podané od spotrebiteľa, takýto spotrebiteľ skutočne kúpil alebo skutočne použil.Predávajúci prijal opatrenia, že prijíma podnety o falošných referenciách alebo odporúčaniach; také obdržané podnety vyhodnotí a pokiaľ bude mať podozrenie na to, že recenzie či odporúčania podané spotrebiteľom sú falošné, také referencie či odporúčania vymaže a nebude ich ďalej zverejňovať. Podnety na falošné recenzie a odporúčania sú prijímané ako sťažnosti podľa čl. 11.4 týchto obchodných podmienok.

1.7. Predávajúci upozorňuje kupujúci, že v prípade, že poskytuje na tovar zľavu, je predajná cena, ktorá je uvádzaná na webových stránkach ako pôvodná (teda cena pred zľavou), najnižšia cena tovaru najmenej za posledných 30 dní pred poskytnutím zľavy, príp. od okamihu, keď začal predávajúci tovar ponúkať, resp. od doby pred prvým poskytnutím zľavy, ak predávajúci zvyšoval zľavu postupne (všetko vozmysle §12a zákona na ochranu spotrebiteľa);  uvedené v predchádzajúcej vete sa nepoužije na tovar podliehajúci rýchlej skaze a pre tovar s krátkou dobou spotreby.

 

Používateľský účet

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „používateľský účet“).

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednavaní  tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednavaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho používateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutýchpodmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné apredávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.3. Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

- objednávaném tovaru (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového  rozhrania  obchodu),

-  spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

-  informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené  skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci  vložil, a to aj s ohľadom na možnosť  kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím natlačidlo „OBJEDNAŤ“ (teda v zmysle §1826a ods. 2 Občianskeho zákonníka, že sa zaväzujeponúknutý tovar objednať a zaplatiť). Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.5. Predávajúci  je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

3.6. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.7. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

Cena tovaru a platobné podmienky

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese Trocnovská 70, 374 01 Trhové Sviny;

v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

bezhotovostne  vopred prevodom na účet predávajúceho č. 2112448685/2700 , vedený u

spoločnosti UniCredit Bank, pobočka České Budějovice (ďalej len „účet predávajúceho“)

Online bezhotovostné platby pre nás zaisťuje platobná brána ComGate. Poskytovateľ služby, spoločnosť ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platobná inštitúcia pôsobiaca pod dohľadom Slovenskej národnej banky. Platby prebiehajúce cez platobnú bránu sú plne zabezpečené a všetky informácie sú šifrované.

Platba kartou

Najrýchlejší  spôsob zaplatenia online. Do rozhrania platobnej brány ComGate zadáte číslo karty, dátum platnosti a CVC kód – tri čísla, ktoré nájdete v podpisovom prúžku na zadnej strane karty. Všetko je zabezpečené  štandardom 3D Secure, a tak budete najskôr požiadaní o zadanie číselného kódu, ktorý obdržíte SMSkou od svojej banky.

Platba bankovým prevodom

Okamžitá platba prostredníctvom internetového bankovníctva. Platobná brána ComGate vás presmeruje do Vášho internetového bankovníctva, kam sa prihlásite ako obvykle a tu potvrdíte už pripravený platobný príkaz.

Po dokončení platby budete presmerovaní späť do obchodu. Platba je potvrdená okamžite, budeme bez odkladu pokračovať v realizácii objednávky.

Kontakt na prevádzkovateľa platobnej brány

ComGate Payments, a.s.

Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové

E-mail: platby-podpora@comgate.cz

Tel: +420 228 224 267

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru.

4.3. V prípade platby v hotovosti  alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná pred odoslaním tovaru ku kupujúcemu.

4.4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradzovať  kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiťkúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.5. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.6. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Zálohovú faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu pred odoslaním tovaru a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.Originál daňového dokladu – faktúry obdrží kupujúci spoločne s objednaným tovarom.

Zrušenie objednávky, odstúpenie od kúpnej zmluvy, výmena

5.1. Pri zmluvách uzavretých dištančným spôsobom (na diaľku) môže kupujúci spotrebiteľ  (fyzická osoba-nepodnikateľ) odstúpiť od zmluvy do 14 dní. Ak nie je ďalej stanovené inak, končí lehota uplynutím štrnástich dní odo dňa uzavretia zmluvy.  Uvedená lehota je určená na to, aby sa kupujúci spotrebiteľ (fyzická osoba-nepodnikateľ) v primeranom rozsahu oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné na to, aby sa zoznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. Ak je predmetom záväzku kúpa tovaru, končí lehota uplynutím štrnástich dní odo dňa, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba odlišná od dopravcu prevezme tovar, alebo

a) posledný kus tovaru, ak objedná spotrebiteľ v rámci jednej objednávky viac kusov tovaru, ktoré sú dodávané samostatne,

b) poslednú položku alebo časť dodávky tovaru pozostávajúceho z niekoľkých položiek alebo častí, alebo

c) prvú dodávku tovaru, ak je v zmluve dojednaná pravidelná dodávka tovaru po dohodnutú dobu.

5.2. Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj kedykoľvek pred dodaním tovaru.

5.3. Odstúpenie od zmluvy kupujúci predávajúcemu preukázateľne musí vo vyššie uvedenej štrnásťdňovejlehote odoslať písomne alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho: reklamace@doppler.cz alebo odovzdá v 14  dennej lehote od prevzatia. Kupujúci spotrebiteľ nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu alebo číslozmluvy/predajného dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru.

5.4. Predávajúci je povinný kupujúcemu spotrebiteľovi vrátiť čiastku plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.5. Najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy je kupujúci spotrebiteľ povinný predávajúcemu zaslať alebo odovzdať zakúpený tovar. Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale a bez známok opotrebovania a poškodenia.

5.6. Pre vrátenie tovaru prosím využite elektronický formulár, ktorý nájdete TU. Po vyplnení formulára je v systéme možné tiež objednať prepravu tovaru k nám za výhodné ceny (netýka sa nadrozmerných zásielok - balíky nad 2m dĺžky, palety).

5.7. Pokiaľ sa jedná o tovar väčších rozmerov, môže predávajúci prepravu na žiadosť zákazníka objednať. Cena prepravného následne bude premietnutá do opravného daňového dokladu. Orientačný cenník prepravy nájdete tu.

5.8. Pri vrátení tovaru je kupujúci povinný uviesť  tovar do pôvodného stavu; v opačnom prípade nemá nárok na vrátenie plnej kúpnej ceny vráteného tovaru. Kupujúci je povinný tovar starostlivo zabaliť, ideálne do pôvodného obalu tak, aby nemohlo dôjsť k jeho poškodeniu počas prepravy. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené prepravcom pri vrátení tovaru.

5.9. Výnimky z práva na odstúpenie od zmluvy: Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy

a) o poskytovaní služieb, ak boli v plnom rozsahu poskytnuté; v prípade plnenia za odplatu, iba ak začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluvy poučil spotrebiteľa, že poskytnutím plnenia zaniká právo odstúpiť od zmluvy,

b) o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle od vôle podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) o dodaní alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy s tým, že dodanie je možné uskutočniť až po uplynutí  tridsiatich dní a ktorých skutočná hodnota závisí od výchyliek trhu nezávislých na vôli podnikateľa,

d) o dodávke tovaru vyrobeného podľa požiadaviek spotrebiteľa alebo prispôsobeného jeho osobným potrebám,

e) o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, alebo tovaru s krátkou dobou spotreby, ako aj tovaru,ktorý  bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

f) o neodkladnej oprave alebo údržbe, ktorá sa má vykonať v mieste určenom spotrebiteľom na jeho výslovnú žiadosť; to však neplatí pre vykonanie iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iného tovaru než náhradných dielov nutných na vykonanie opravy alebo údržby,

g) o dodávke tovaru v zapečatenom obale, ktorý z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodovnie je vhodné vrátiť po tom, čo ho spotrebiteľ porušil,

h) o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu v zapečatenom obale,ak ho spotrebiteľ porušil,

i) o dodávke novín, periodík alebo časopisov s výnimkou zmlúv o predplatnom na ich dodávanie,

j) o ubytovaní, preprave tovaru, nájme dopravného prostriedku, stravovaní alebo využití voľného času, ak má byť podľa zmluvy plnené k určitému dátumu alebo v určitom období,

k) uzatvárané na základe verejnej dražby podľa iného zákona, ktorej môže byť spotrebiteľ fyzicky prítomný, alebo

l) o dodaní digitálneho obsahu, ktorý nie je dodaný na hmotnom nosiči, po tom, čo sa začalo s plnením;v prípade plnenia za odplatu, ak začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, spotrebiteľ bol poučený, že tým právo odstúpiť od zmluvy zaniká, a podnikateľ mu poskytol potvrdenie podľa § 1824a ods. 1 a 2 alebo § 1828 ods. 3 a 4.

5.10. Tovar môže kupujúci vrátiť na vzorkovej predajni predávajúceho v Trhových Svinech alebo zaslať spolu s vyplneným formulárom odstúpenia od zmluvy formulár  tu na našu adresu:

Doppler CZ spol.s.r.o.

Trocnovská 70

374 01 Trhové Sviny

5.11. Kupujúci je v prípade vrátenia tovaru povinný uviesť  tovar pokiaľ možno do pôvodného stavu, aby predišiel zníženie vrátenej čiastky o náklady vynaložené na uvedenie tovaru do pôvodného stavu. Vrátený tovar je kupujúci povinný zabaliť tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. V prípade odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru si hradí a organizuje cestu k predajcovi zákazník.

5.12. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený bez zbytočných odkladov najneskôr do 14 dní od účinného odstúpenia od zmluvy, ibaže mu predávajúci ponúkol, že si tovar vyzdvihne sám. Vprípade, že kupujúci poruší povinnosť podľa predchádzajúcej vety, je predávajúci oprávnený požadovať po kupujúcim úhradu zmluvnej pokuty vo výške 1% (slovom: jedno percento) z kúpnej ceny tovaru, ktorý mal byť vrátený, za každý deň omeškania, maximálne však do výšky kúpnej ceny tohto tovaru. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok na náhradu prípadnej škody vzniknutej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj v prípade, keď škoda presahuje zmluvnú pokutu. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebený a, ak je to možné, v pôvodnom obale.

5.13. Po vrátení tovaru kupujúcim podľa čl. 5.3 obchodných podmienok je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný.

5.14. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5 obchodných podmienok vráti predávajúci všetky peňažné prostriedky, vrátane nákladov (účelne vynaložených) na dodanie kupujúcemu, bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od účinného odstúpenia od zmluvy, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť kúpnu cenu v hotovosti už pri vrátení tovaru kupujúcim.

5.15. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený  jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Rovnako tak nárok na zmluvnú pokutu podľa čl. 5.10 obchodnýchpodmienok je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné na to, aby sa zoznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. V prípade odstúpenia od zmluvy ponesie spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru, a ak ide o zmluvu uzavretú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, výške nákladov spojených svrátením tovaru, ak nemôže byť pre svoju povahu vrátený obvyklou poštovou cestou.

5.16. Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený v 14-dňovej lehote vrátiť predávajúcemu aj tovar použitý, avšak dodávateľ má opäť právo na úhradu nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Kupujúci berie na vedomie, že tieto náklady môžu dosiahnuť aj plné ceny tovaru.

5.17. Kupujúci môže odstúpiť prostredníctvom vyplnením a odoslaním vozového formulára pre odstúpenie od zmluvy:  formulár pre odstúpenie

5.18. Pokiaľ si kupujúci praje nepoužitý tovar z dôvodu nevhodného výberu vymeniť za iný, prosím využite elektronický formulár, ktorý nájdete TU. Uveďte do poznámok, aký tovar si prajete zaslať na výmenu. Upozorňujeme, že aj keď kupujúcemu nebude svedčiť právo na výmenu, budeme sa snažiť mu podľa situácie vyhovieť.

5.19. V prípade potvrdenia výmeny zo strany predávajúceho je kupujúci povinný pôvodný tovar uviesť do pôvodného stavu a následne ho starostlivo zabaliť, ideálne do pôvodného obalu tak, aby nemohlo dôjsť k jeho poškodeniu počas prepravy. Predávajúci  nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené prepravcom pri vrátení tovaru.

5.20. V prípade potvrdenia výmeny zo strany predávajúceho podľa voľby kupujúceho:

a) kupujúci vymieňaný tovar odošle na vlastné náklady ľubovoľnou prepravnou spoločnosťou na našu adresu, ako náhle ho obdržíme, bude Vám odoslaný tovar nový. Účtovaná bude iba preprava nového tovaru podľa cenníka prepravy, ktorý nájdete tu.

b) Výmenu pre kupujúceho zaistí predávajúci cez prepravnú spoločnosť na náklad kupujúceho. Prepravca privezie tovar nový, a prevezme starostlivo zabalený pôvodný tovar. Za stav tovaru odovzdaného prepravnej spoločnosti a jeho prípadné poškodenia spôsobené prepravcom nesie zodpovednosť kupujúci. Cenník prepravného nájdete tu.

Príprava a dodanie tovaru

6.1. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať  tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie vo výške 200 Sk vr. DPH (slovom: dvesto korún slovenských) za každý začatý kalendárny deň a zároveň je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravca je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravca prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.

6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť dodacie podmienky predávajúceho.

6.6. Pri preberaní tovaru od prepravca je kupujúci povinný starostlivo skontrolovať dodaný tovar. V prípade,že je zásielka viditeľne poškodená, tovar nemá kupujúci prevziať a na odovzdávací formulár má povinnosť uviesť, že ho neprebral z dôvodu poškodeného tovaru. Na neskoršie reklamácie výrobku, ktoré boli spôsobené dopravou, nebude braný ohľad.

Zodpovednosť za vady, záruka, servis

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho,  sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanovením §

612 a nasl. občianskeho zákonníka).

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád.  Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec zvyčajne používa.

7.3. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci  bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví počas dvanástich (12) mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatiu, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

7.4. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo o veci použité, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa prejaví ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

7.5. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky Trocnovská 70, 374 01 Trhové Sviny, alebo písomne, telefonicky či emailom. Na danej prevádzke je poskytovaný popredajný servis.

7.6 Predávajúci  poskytuje kupujúcim na predaný tovar záruku v dĺžke a rozsahu podľa tejto tabuľky a nasledujúcich ďalej uvedených podmienok:

Záruka sa nevzťahuje na:

Mechanické poškodenia výrobkov spôsobené zásahom (opravou či úpravou)

Poškodenie nevhodným zaobchádzaním s výrobkom alebo nevhodným uskladnením

Poškodenie zanedbaním odporúčanej údržby (uvedená v manuáli výrobku)

Poškodenie spôsobené nedostatočným zaťažením stojana slnečníka

Zmenu farby látok/vyblednutie, pretrhnutie ostrými predmetmi

Poškodenie materiálu chemikáliami

Poškodenie vetrom

Vzhľadom na to, že tovar, ktorý nie je z tzv. gastro ponuky, nie je určený na využitie v rámci podnikateľskému ani komerčnému využitiu, nie je na neho zo strany predávajúceho pre prípad takého využitia  poskytovaná záruka.

7.7 Kupujúci je povinný oznámiť vadu predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo jej mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť. V tejto lehote je kupujúci spotrebiteľ oprávnený uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať pri vade, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o chybu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú):

- Odstránenie chyby dodaním novej veci bez chyby alebo dodaním chýbajúcej veci;

- Bezplatné odstránenie chyby opravou;

- Primeranú zľavu z kúpnej ceny,

- Vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy

7.8. Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzavretí zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.

7.9 U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci spotrebiteľ nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

7.10 Ak sa vyskytla odstrániteľná vada po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet vád (najmenej  tri vady súčasne), môže kupujúci spotrebiteľ uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

7.11 Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania alebo nedodržania návodu na použitie.

7.12 Kupujúci nemá právo na reklamáciu ani práva z zodpovednosti za vady tovaru kúpeného ako poškodené, a to pre tie vady, kvôli ktorým bol daný tovar zlacnený. Pokiaľ  bol tovar predaný ako tovar použitý, vzťahuje sa naň záruka ako na tovar použitý podľa Občianskeho zákonníka.

Podmienky pre prijatie reklamácie

7.13. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo osoby určenej na opravu bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku.  Ak tak urobí písomne alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis závady a požiadavky na spôsob vybavenia reklamácie. Kupujúci má uplatniť reklamáciu na základe tohto formulára: Reklamačný formulár

7.14 Pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo (spôsob vybavenia reklamácie) si zvolil.

7.15 Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak žiadal kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná. Ak nezvolí kupujúci svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušeniu zmluvy.

7.16 Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpi). Lehota na vybavenie reklamácie beží od okamihu, keď predávajúcemu dôjde prejav vôle spotrebiteľa uplatniť práva z chybného plnenia. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, malo by byť čistý a kompletný. V prípade, že tovar nebude dostatočne chránený a poškodí sa prepravou, nenesie dodávateľ náklady spojené s týmto poškodením.

7.17 Tovar nesmie byť mechanicky poškodený zákazníkom. Pokusy zákazníka o opravu tovaru sú neprípustné a môže byť na ne pozerané ako na neoprávnenú reklamáciu!

7.18 Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je na rozhodnutie potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi.

7.19 Reklamáciu kupujúceho spotrebiteľa, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim spotrebiteľom písomne nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci spotrebiteľ rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

7.20 Ak odmietne predávajúci neoprávnene odstrániť vadu veci, môže kupujúci spotrebiteľ požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

7.21 Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť.

7.22 Predávajúci informuje o vybavení reklamácie kupujúceho mailovou správou alebo prostredníctvom SMS.

7.23 Pri oprávnenej reklamácii patrí kupujúcemu spotrebiteľovi náhrada účelne vynaložených nákladov (doprava najlacnejším spôsobom).

7.24. Práva zo zodpovednosti za vady Tovar sa nevzťahujú najmä na prípady, keď závada alebo poškodenie vznikla:

-     mechanickým poškodením tovaru

-     zásahy do tovaru, živelnou katastrofou,

-      nesprávnym užívaním,

- Používaním v rozpore s návodom na použitie alebo pokynmi uvedenými na obale alebo v záručnom liste,

- užívaním v rozpore so všeobecne známymi pravidlami  užívania,

- preukázateľne používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými  vplyvmi prostredia, ktoré je priamo výrobcom určené alebo ktoré jednoznačne vyplýva z povahy veci,

- preukázateľne neodbornou inštaláciou a obsluhou,

Zodpovednosť  predávajúceho za vady sa nevzťahuje tiež na opotrebenie spôsobené obvyklým používaním, u tovaru predávaného za nižšiu cenu za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná, u použitého tovaru za vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim.

 

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať  žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

8.3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhranie obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné používať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

8.4. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia §1820 ods. 1, pís. n) občianskeho zákonníka.

8.5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania alebo v dôsledku použitia webového rozhrania v rozpore s ich určením.

Ochrana osobných údajov

9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č.101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy.

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom používateľskom účtu, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

9.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

9.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho.

9.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovanie, môže:

- požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

- požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety uznaná za oprávnenú, predávajúci alebo spracovateľ odstráni bezodkladne závadný stav. Ak nevyhovie predávajúci alebo spracovateľ žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad pre ochranu osobných údajov priamo.

9.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

9.10. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho.

Doručovanie

10.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je doručované na adresu elektronickej pošty uvedenej v jeho užívateľskom účte.

10.2. Správa je doručená:

- V prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zaistená certifikátom,

- V prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,

 - V prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom poštového prevádzkovateľa tiež odmietnutím prevzatia zásielky, ak odmietne adresát (prípadne osoba oprávnená zaň zásielku prevziať) zásielku prevziať,

- V prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a dania výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjdena uloženie zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

Riešenie sporov, pravidlá vybavovania sťažností

11.1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má podľa zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať, je Slovenská obchodná inšpekcia. Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach: www.coi.cz. Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na návrh spotrebiteľa, a to iba v prípade, že sa spor nepodarilo s predávajúcim vyriešiť priamo. Návrh možno podať najneskôr do 1 roka odo dňa, keď spotrebiteľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát. Spotrebiteľ má tiež právo začať mimosúdne riešenie sporu online prostredníctvom platformy ODR dostupné na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.2. Predávajúci sa zaväzuje usilovať prednostne o mimosúdne riešenie sporov s kupujúcim, pokiaľ je kupujúci neodmietne.

11.3. Uvedené postupy nie sú mediáciou podľa zákona č. 202/2012 Zb., o mediácii, v platnom znení ani rozhodcovským konaním podľa zákona č. 216/1994 Zb. o rozhodcovskom konaní a výkone rozhodcovských nálezov v platnom znení, a jeho využitím nie je dotknuté oprávnenie strán obrátiť sa so svojím nárokom na Českú obchodnú inšpekciu či na súd. Počas trvania rokovaní o mimosúdnom urovnaní sporu nebeží ani nezačnú plynúť premlčacie a prekluzívne lehoty podľa Občianskeho zákonníka, kým jedna zo strán sporu výslovne neodmietne v rokovaní pokračovať.

11.4. V prípade sťažnosti nech sa zákazník obráti na predávajúceho písomne listom na adresu sídla alebo mailom; predávajúci bude na sťažnosť reagovať po jej preverení bez zbytočného odkladu. Kupujúci je oprávnený sa obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru v zmysle § 1820,ods. 1, pís. s) občianskeho zákonníka.

 

Záverečné ustanovenia

12.1. Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.2. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovaniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.


 • Záhradný nábytok

  Vyberte si z ucelenej ponuky sortimentu záhradného nábytku.

  Detail
  Zahradní nábytek
 • Polstre a sedáky

  Široká ponuka vankúšov a sedákov na záhradný nábytok.

  Detail
  Zahradní nábytek
 • Slnečníky

  Naše slnečníky sa vyznačujú vysokou odolnosťou a životnosťou.

  Detail
  Zahradní nábytek
 • Dáždniky

  Vyberte si dáždnik z nepreberného množstva veľkostí a farieb.

  Detail
  Zahradní nábytek